Cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu

Bước 1 - Cài đặt Ruby thông qua RVM

Cài đặt Curl

sudo apt-get install curl

Cài đặt RVM

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

Cài đặt Ruby sử dụng RVM

\curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

 

Bước 2 - Cài đặt Ruby on Rails

Cài đặt Node.js

sudo apt-get install nodejs

Cài đặt Rails

gem install rails

Cài đặt Rails theo version cụ thể

gem install rails --version=5.1

 

Xem chi tiết qua Video