Mô hình MVC trong Rails

MVC là gì?

MVC là là chữ viết tắt của Model - View - Controller, là một mô hình phát triển phần mềm.

Ruby on Rails được phát triển dựa trên mô hình MVC. Mô hình MVC chia ứng dụng Rails thành 3 phần chính là:

Model: Chịu trách nhiệm về database và business logic của ứng dụng.

View: Hiển thị thông tin cho người dùng, thường là các định dạng như HTML, JSON hay XML.

Controller: Có nhiệm vụ xử lý request và xác định View tương ứng để trả về cho người dùng.

Hình: Nhiệm vụ của Model - View - Controller

 

MVC hoạt động như thế nào?

Trong phần này, mình sẽ trình bày về chu trình hoạt động của một request trong ứng dụng Rails. Qua đó, giúp bạn nắm rõ được nhiệm vụ của mỗi thành phần trong mô hình MVC.

Khi bạn đã nắm được chu trình này rồi, thì các phần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.

 

MVC in Rails

Hình: Chu trình của một request - Nguồn: codecademy

 

Chu trình hoạt động của một request như sau:

Bước 1: Người dùng mở trình duyệt lên và gõ URL để truy cập vào ứng dụng Rails.

Bước 2: Trình duyệt gửi một request tới ứng dụng.

Bước 3: Rails Router xác định xem Controller nào trong ứng dụng đảm nhiệm xử lý request này. Xác định xong thì chuyển request tới Controller đó.

Bước 4, 5: Controller sẽ tương tác với Model để xử lý những yêu cầu từ người dùng, có thể là lấy dữ liệu từ database hoặc xử lý những logic khác.

Bước 6,7: Đưa những thông tin, dữ liệu đã được xử lý ở bước 4, 5 đưa lên View (Định dạng của View thường là HTML, JSON hay XML)

Bước 8: Cuối cùng là hiển thị View ra cho người dùng. Xong!

 

Kết luận

Qua bài viết này, mình đã trình bày cho các bạn về mô hình MVC cũng như là cơ chế hoạt động của nó trong ứng dụng Rails.

Đây là kiến thức nền tảng để các bạn đi tiếp các phần tiếp theo, vì vậy hãy nắm vững nó nhé!